Cum devii PFA, adică persoană fizică autorizată

0

Pentru a desfășura activități economice, trebuie să obții autorizațiile necesare urmând procedura prevăzută de lege. Iată cum devii PFA, adică persoană fizică autorizată.

În funcție de planul aface­rii la care te-ai gândit, sta­bilești și forma legală cea mai adecvată sub care să-ți des­fășori activitatea. Îți poți înființa o firmă (există mai multe tipuri, dar cea mai uzuală este cea de societate cu răspundere limita­-tă – SRL) sau desfășura activi-tăți economice în toate dome­nii­le, individual și independent, (po­trivit Ordonanței de urgență nr. 44/2008) ca persoană fizică autorizată (PFA), ca întreprin­ză­tor titular al unei întreprinderi individuale (ÎI), sau ca membru al unei întreprinderi familiale (IF).

Autorizarea ca întreprinzător persoană fizică

Cum devii PFA, ÎI sau ÎF

Dacă te-ai întrebat cum să devii pfa, să știi că nu este atât de greu. Condițiile pentru autorizare sunt ca întreprinzătorul să fie major (ca membri ai unei întreprinderi familiale sunt acceptate și persoanele care au împlinit 16 ani, dar reprezentantul întreprinderii trebuie să aibă minimum 18 ani) și să dețină dreptul de folosință al unui sediu, la care se decide să-și desfășoare și activitatea pen­tru care solicită autorizare, să dovedească pregătirea pro­fe­sională în cazul unor prevederi legale speciale, să nu fi săvârșit fapte sancționate de legile fiscale, vamale.

Ca să obții autorizația de a des­fășura activități ca per­soană fi­zică autorizată (PFA) sau ca întreprindere individuală (ÎI) depui un dosar la registrul comerțului de pe lângă tribunalul din județul/sectorul unde îți declari sediul, care să cuprindă următoarele:

 •  o cerere tip de înregistrare și autorizare (original)
 •  dovada verificării disponibi­lității și rezervării denumirii (în original)
 • carte de identitate sau pa­şa­port (fotocopie certificată olograf, adică semnată și însoțită de mențiunea „Conform cu originalul.“)
 • certificat de atestare fiscală (care atestă plata impozitelor și a altor obligații către stat), eliberat de ANAF în 3 zile de la depunerea cererii si valabil 30 de zile
 • acte care să ateste drepturile de folosință asupra sediului unde se va desfășura activita­tea (copii legalizate), cum ar fi contract de închiriere, como­dat, donație, uzufruct, certificat de moştenitor, contract de vânzare-cumpărare, declarație de luare în spațiu (de către proprietarul imobilului unde îți vei desfășura activitatea ca PFA, dacă este cazul) sau orice alt act juridic care conferă dreptul de folosință
 • acordul asociației de locatari/proprietari dacă urmează să-ți desfășori activitatea în­tr‑un apartament de bloc și un tabel nominal cu vecinii direct afectați, cu date de identificare (adresa, CNP, numărul și seria act de identitate) și semnăturile acestor persoane că sunt de acord cu schimbarea destinației spațiului respectiv (formular tip completat, original)
 •  specimenul tău de semnă­tură (în original)
 • declarație tip pe propria răs­pundere care să ateste înde­plinirea condițiilor legale de funcțio­nare prevăzute de legis­lația specială din domeniul sani­tar, sanitar-veterinar, protecției mediului şi protecției muncii
 •  fotocopii certificate olograf de pe documentele care atestă pregătirea sau experiența pro­fesională
 • declarație pe proprie răs­pun­dere pentru patrimoniul de afectațiune (dacă este cazul)
 •  dovezi ale achitărilor taxe­­lor prevăzute de lege. Docu­mentație asemănătoare de­pui și pentru autorizarea funcțio­nării întreprinderii fa­mi­liale, cu menținea că pe lân­­gă cele amintite anterior tre­buie ane­xate: câte o fotocopie a cărții de identitate sau pașaportului fiecărui membru (tot certificate olograf de către titular privind conformitatea cu originalul), acordul de constituire şi procura specială.

cum devii pfa

Când documentația depusă pentru dosar nu este com­pletă, ești anunțat pe loc sau prin scrisoare recomandată și ai termen 15 zile să aduci elementele lip­să. Dacă soliciți, se poate apro­ba prelungirea acestui termen, însă doar dacă motivele invocate sunt considerate întemeiate.

Certificatul de înregistra­re se eli­berează după 3 zi­le lucră­toare de la data înre­gistrării cererii sau cea a com­pletării acesteia cu documentele ne­cesare. Potrivit legii, acest do­cu­ment, care conține codul unic de înregistrare (CUI), a­tes­tă înregistrarea în registrul comerțului, autorizarea func­ționării, urmând ca apoi să depui actele pentru luarea în evidență de autoritatea fiscală competentă.

După înregistrare, persoana fizică autorizată, titula­rul întreprinderii individuale și re­prezentantul întreprin­derii fa­mi­liale vor ține fiecare conta­bili­tatea în partidă simplă pentru activitatea desfășurată, de­ci nu trebuie angajat un con­tabil auto­rizat. O dată la 4 luni ca PFA trebuie să depui la administrația financiară o declarație cu anticiparea veni­tu­rilor pe care crezi că le realizezi și să plătești impozitele aferente. Persoa­nele autoriza­te sub formele men­ționate au dreptul să fie asi­gurate în sistemul public de pensii, al asi­gurărilor sociale de sănă­tate și al asigurărilor pentru șomaj.

Fiecare poate fi angajatul unei firme care să activeze sau nu în același domeniu și poate colabora cu alte persoane fizice autorizate, cu titulari ai unor în­treprinderi invidividuale, re-pre­zentanți ai unor întreprinderi familiale, cu alte persoane fizice sau juridice, dar există mici deosebiri între statutul acestor persoane autorizate.

PFA nu poate să angajeze sa­lariați pentru activitatea pen­tru care a fost autorizată. Însă poate solicita modificarea sta­tutului juridic dobândit și auto­rizarea ca întreprinzător persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale, care poate avea angajați persoane fizice cu contract individual de muncă.

Întreprinderea familială

Este constituită din 2 sau mai mulți membri ai unei familii, care pot fi simultan angajați în alte firme, autorizați ca PFA sau titulari ai unor întreprinderi individuale. Prin acordul de constituire se poate stabili un patrimoniu, la care să participe cu cote diferite de cele prevăzute pentru participarea la veniturile sau pierderile întreprinderii, dacă toți membrii sunt de acord. Informații complete, inclusiv tipizatele necesare le găsești pe www.onrc.ro.

Pregătirea sau experiența pro­fesională pot fi dovedite, potrivit legii, prin:

 • actul (diplomă, certificat sau adeverință) care atestă ab­solvirea unei instituții de în­vățământ (de bacalaureat, de licență etc.)
 • certificat de calificare profe­sională sau de absolvire a unei forme de pregătire pro­fesională, recunoscută oficial
 • certificat de competență pro­fesională (carte de meșteșugar, carnet de muncă, declarație de notorietate, referitoare la abilitatea de a desfășura activitatea pentru care vrei să te autorizezi, și care se eliberează gratuit de primarul localității în cazul meseriilor tradiționale artizanale prac­ticate în sate ori comune)
 • atestat de recunoaștere și/sau de echivalare, dacă ai pri­mit calificarea în exteriorul țării, în sistemul de învățământ sau în afara acestuia
 • orice alte elemente care să probeze experiența profesio­nală relevantă pentru ceea ce vrei să devii autorizat a face.

Cum înființezi o firmă și de care

Pe siteul Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Pro­gramelor pentru IMM-uri (www.aippimm.ro) găsești infor­mații complete privind înregistarea societăților comerciale care pot fi în nume colectiv, în comandită simplă, în co­mandită pe acțiuni, societăți pe acțiuni sau cu răspundere limitată.

Tot aici, la secțiunea consul­tanță sunt listate zeci de do­cu­mente uzuale de folos: contractul de subînchiriere, contractul de vânzare plată prin rate, contractul de creditare, actul de constituire pentru fundații, actul de constituire pentru o socie­tate cu răspundere limitată, actul de constituire pentru o so­cietate pe acțiuni, cererea de acordare a unui credit, contractul de barter, de comodat, de concesiune, consultanță, con­signație sau comision etc.  Mai găsești și date referitoare la facilitățile pentru zonele defavorizate, la zonele libere, legea concurenței, prevederile privind falimentul și protecția mediului.

Societatea cu răspundere limi­tata (SRL) are personalitate ju­ridică și este preferată de mulți întreprinzători fiindcă obli­gațiunile sunt garantate cu pa­trimoniul social, iar asociații răs­pund numai în limita aportu­lui lor și doar cu capitalul social subscris care nu poate fi mai mic de 200 lei și care este divizat în părți sociale (nu mai mici de 10 lei), reprezentate pe titluri nenegociabile. Un SRL poate avea asociat unic sau multiplu (minim 2, maxim 50) și angaja câți oameni are nevoie. Pentru a înființa un SRL nu este nevoie să deții studii ori calificări în domeniul respectiv (cum se întâmplă la PFA), însă, chiar dacă îți ții singur contabilitatea, este nevoie să angajezi un contabil autorizat pentru a semna bilanțul. Totodată, impozitul stabilit pentru firme este mai mare decât pentru PFA.

Pentru înființarea de PFA, de întreprinderi individuale, de asociații familiale, în cazul în care ți se pare mult prea greoaie procedura ca să o duci singur la bun sfârșit poți apela la ajutorul unei firme. Desigur, tarifele diferă în funcție de o-fertant și de tipul de autorizare pe care o soliciți. Onorariul pleacă de la 350 de lei, la care se adaugă taxele ne-cesare pentru notar, registrul comerțului și altele prevăzute de lege. Pentru înființarea unui SRL, prețurile doar pentru intermediere încep de la 850 lei, în care sunt incluse taxele către stat, dar la care se adaugă capitalul social.

Cum înregistrezi o marcă

O marcă este „un semn susceptibil de reprezentare gra­fică servind la deosebirea pro­duselor sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele apar­ţinând altor persoane. Pot să constituie mărci semne distinctive cum ar fi: cuvinte, inclusiv nume de persoane, desene, li­tere, cifre, elemente figurative, forme tridimensionale şi, în special, forma produsului sau ambalajului său, combinații de culori, precum şi orice combinaţie a acestor semne“ (www.osim.ro/marci/pmarc.htm).

Marca poate fi valorificată prin cesiune (renunțarea dreptului asupra ei) sau licență (închirie­rea pe o perioadă determinată a dreptului de folosire), după o evaluare care ia în calcul mai mulți factori cum ar fi celebritatea ei, cât de bine vinde, pe ce areal este cunoscută etc.

Procedeul de înregistrare a mărcii la nivel național la OSIM durează chiar și până la un an. Poți cere înregistrarea unei mărci fie ca persoană fizică, fie ca firmă. Dacă nu te descurci sau nu ai cum să te ocupi singur de înregistrarea mărcii la acest organism, poți apela la ajutorul unor firme care contra-cost se angajează să urmeze toate pro­cedurile și să obțină avizul în numele tău. Aceste firme asigură consultanță și pentru înregistrarea unei mărci care să poată fi folosită în Comunitatea Europeană sau chiar în lumea întreagă. Atenție, o marcă odată înre­gistrată la OSIM este valabilă 10 ani, după care pentru a fi în continuare protejată (tot 10 ani) și folosită trebuie făcută o cerere și achitate taxele corespunzătoare, cu cel puțin 3 luni înainte de expirarea termenului de valabilitate al mărcii. 

Foto: www.pixabay.com

Text publicat în Practic Idei Special Idei de Afaceri 3 /2010

 

Comentarii Facebook

comentarii

Leave A Reply