REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI „Lemnul iubeşte culoarea” (18 – 31 mai 2016)

0

Prezentul regulament (în continuare „Regulament oficial”) are scopul de a informa cu privire la desfăşurarea unei activităţi publicitare iniţiate de către organizator, se adresează potenţialilor participanţi şi, totodată, reprezintă o serie de reguli ce trebuie respectate în cadrul desfăşurării acestei activităţi.

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI.

  • Campania “Lemnul iubeşte culoarea”, denumită în continuare “Campania” este organizată şi desfăşurată de către BURDA ROMÂNIA S.R.L. în scopul promovării produselor Duraziv Fără Miros Email acrilic satinat, comercializate de S.C.Duraziv Color S.R.L. cu sediul în Str. Fagului, nr. 21, Popești Leordeni, Jud. Ilfov, CUI RO16012362.

1.2. Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial al Campaniei (denumit în continuare “Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”).

1.3. Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi adus la cunoştinţă publicului prin publicarea acestuia pe pe site-ul www.casa-gradina.ro,  începând cu data 18 mai 2016 şi până la sfârşitul campaniei – 31 mai 2016 (inclusiv).  Regulamentul este disponibil gratuit oricărui solicitant.

1.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări/ schimbări pe pagină.

SECŢIUNEA 2. ARIA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI.

2.1.Campania se va desfăşura pe pagina de Facebook Casa si grădina, şi pe site www.casa-gradina.ro

SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI.

3.1. Campania va fi lansată la data de 18 mai 2016 şi va dura până la data de 31 mai 2016 (inclusiv). Această Campanie se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

3.2. Participantii se vor putea înscrie în campanie în perioada 18 mai – 31 mai 2016 (inclusiv).

3.3. Câştigătorul va fi anunţat pe 1  iunie 2016.

SECŢIUNEA 4. PARTICIPANŢII. DREPTUL DE PARTICIPARE.

4.1. Participarea la această Campanie presupune cunoaşterea şi acceptarea prevederilor prezentului Regulament Oficial.

4.2. Campania se desfăşoară în cadrul locaţiilor precizate la Art. 2.1 de mai sus şi este deschisă participării tuturor persoanelor fizice cu domiciliul sau reşedinţa în România, care au împlinit vârsta de 18 ani la data începerii Campaniei.

4.3. Participanţii care folosesc un limbaj trivial sau fără legătură cu subiectul concursului, vor fi automat descalificaţi.

4.4. La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu domiciliul sau reşedinţa în România, mai puţin angajaţii S.C. Duraziv Color S.R.L. şi ai companiilor implicate în desfăşurarea concursului (agenţii de publicitate, companii de distribuţie, furnizori de servicii necesare desfăşurării campaniei, parteneri media, parteneri strategici) precum şi rudele lor de gradul I.

SECŢIUNEA 5. PREMIUL OFERIT ÎN CADRUL CAMPANIEI.

5.1. Duraziv Color SRL va premia 10 participanti care au indeplinit pasii validatori. Câștigătorii vor fi aleşi prin tragere la sorţi (aleatoriu) facilitată de o aplicaţie software specializată (random.org).

Cadoul constă în 3 cutii de DURAZIV Email acrilic satinat – fără miros de 650ml, 3 culori la alegere.

Câştigătorul va primi premiul  prin livrare directa.

Anunţarea câştigătorului se va face prin intermediul unui post pe pagina de Facebook Casa şi grădina si site casa-gradina.ro şi printr-un mesaj privat trimis câştigătorului pe e-mail (în cazul în care există).

5.2. Nu se acordă contravaloarea premiului în bani.

SECŢIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI. VALIDAREA CÂŞTIGĂTORILOR

6.1. Pentru a câştiga, participanţii trebuie să raspundă în formularul de concurs de pe siteul casa-gradina.ro :

  1. Alege 3 culori din paleta de 17 nuanţe disponibile ale produsului Email acrilic satinat fară miros
  2. Specifică alte 2 produse pentru lemn din gama de produse Duraziv

Răspunsul îl găseşti pe www.duraziv.ro!

6.2. Vor intra în concurs participanţii care indeplinesc termenii de mai sus.

SECŢIUNEA 7. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTERPERSONAL.

7.1. Prin înscrierea la Campanie,participanţii declară că sunt de acord cu Regulamentul Oficial şi sunt de acord ca datele lor personale să intre în baza de date a Organizatorului. Organizatorul se obligă, de asemenea, să respecte prevederile Legii nr.677/2001, privind protecţia datelor personale stocate pe durata Campaniei. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor/câştigătorilor la prezenta Campanie şi să le utilizeze numai conform prezentului Regulament Oficial şi legislaţiei în vigoare.

7.2. Participanţilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi în special cele cu privire la:

-dreptul de acces la date potrivit căruia orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către Organizator.

-dreptul de opoziţie potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare.

-dreptul de intervenţie asupra datelor potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit: a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii; c) realizarea notificării către terţe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operaţiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă o asemenea notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.

7.3. Organizatorul se obligă de asemenea să respecte prevederile Legii nr.677/2001, privind protecţia datelor personale atât pe durata Campaniei, cât şi ulterior acesteia pe o durata nelimitată de timp.

SECŢIUNEA 8. ÎNCETAREA/ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI.

8.1. Campania poate înceta înainte de împlinirea perioadei precizate la Art. 3.1 de mai sus în cazul producerii unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezenta Campanie.

8.2. Campania mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei precizate la Art.3.1 ori poate fi suspendată în baza deciziei Organizatorului cu condiţia ca acesta să anunţe în prealabil o astfel de situaţie.

SECŢIUNEA 9. LITIGII.

9.1. Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

9.2. Legea aplicabilă oricărei activităţi întreprinse în legătură cu organizarea şi desfăşurarea Campaniei este legea română.

SECTIUNEA 10. REGULAMENTUL OFICIAL.

10.1. Regulamentul Oficial este disponibil în mod gratuit oricărui participant prin publicarea acestuia la: https://www.facebook.com/Duraziv.ro pe toată perioada Campaniei.

10.2. Prin participarea la această Campanie, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial.

Organizatorul

BURDA ROMÂNIA S.R.L.

Comentarii Facebook

comentarii

Leave A Reply