REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI “Ceresit si Franke aduc schimbarea in bucataria ta pe casa-gradina.ro!”

0

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei “Ceresit si Franke aduce schimbarea in bucataria ta pe casa-gradina.ro !” (denumită în continuare “Campania”) este BURDA MEDIA BUCURESTI, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti Str. Buzesti nr. 85, sector 1, înregistratã la oficiul Registrului Comertului sub nr.J40/2509/1999 având cod fiscal RO11570015, cont bancar nr. RO 30 INGB 0001 0001 5672 8913, ING BANK. (denumit în continuare “Organizator”).

Campania se deruleaza pentru promovarea produselor apartinand Henkel Romania S.R.L. si Franke Romania S.R.L., prin intermediul agentiei de publicitate Babel Communications S.R.L., partener Springer & Jacoby in România, cu sediul in București, str. Emil Pangratti nr. 2A, sector 1, inmatriculata la Registrul Comerțului cu nr. J40/5277/1998, CIF RO10630275, având COD IBAN RO31INGB0001008200598910RON deschis la ING Bank, avand numar de operator de date cu caracter personal 10212.(denumită în continuare “Babel”).

Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul regulament (denumit în continuare „Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”), este finală şi obligatorie pentru participanți. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, prin întocmirea unui act adițional la prezentul regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare în 24 de ore de la data publicării actului adițional ce conține aceste modificări.

SECŢIUNEA 2. SCOPUL CAMPANIEI

Campania este organizată în vederea promovarii produselor marca Ceresit Aero si Franke prin intermediul siteului www.casa-gradina.ro.

SECŢIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂŞURARE ŞI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania este organizată şi se desfăşoară la nivel național, pe teritoriul Romaniei, pe site-ul www.casa-gradina.ro, în perioada: 10.12.2014 (ora 00.00.00) – 08.01.2015 (ora 23.59.59), în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania este deschisă participării tuturor persoanelor fizice, cu capacitate deplină de exercițiu, cu domiciliul/ reşedința în România, cu vârsta de minim 18 ani (împliniți până la data începerii Campaniei), care viziteaza pagina concursului şi care respectă termenii şi condițiile prezentului Regulament Oficial (denumite în continuare, individual, „Participantul” si, in mod colectiv, „Participanții”).

Nu sunt eligibile pentru a participa la Campanie persoanele juridice, întreprinderile familiale, angajații Babel Communications S.R.L., ai Burda Media Bucuresti, ai Henkel Romania S.R.L. si ai Franke Romania S.R.L, precum şi rudele în linie directă şi/sau colaterală (până la gradul al II lea inclusiv) ale acetor angajati, soții/soțiile şi afinii acestora.

Participarea la această Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament Oficial.

In cazul in care oricare dintre concurenti lezeaza drepturile sau afecteaza imaginea Organizatorului, a Henkel Romania S.R.L. si Franke Romania S.R.L. sau a altor concurenti, in orice fel, acesta poate fi eliminat din Campanie.

De asemenea, orice incercare de fraudare a Campaniei, prin orice metoda, va duce automat la eliminarea din Campanie.

SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Inscrierea in Campanie:

Participantii trebuie sa raspunda corect la intrebarea deschisa a concursului printr-un comentariu din contul creat pe site-ul www.casa-gradina.ro, in perioada Campaniei. In situatia in care utilizatorii nu au cont creat pe site-ul www.casa-gradina.ro, trebuie sa completeze formularul de inscriere de pe site, sa isi creeze cont si sa raspunda corect prin comentariu din contul creat la intrebarea concursului.

Participantii trebuie sa ofere date reale si valide de contact: e-mail si nume/prenume, in caz contrar, Organizatorul poate decide sa nu fie luate in considerare. Participantii au obligatia sa se inscrie in Campanie folosind date de contact valide si complete, astfel incat sa poata fi contactati de catre Organizator in cazul in care vor fi declarati castigatori.

Participantul la Campanie este unic responsabil pentru orice consecinte directe sau indirecte care pot aparea ca urmare a participarii la aceasta Campanie.

Prin inscrierea in Campanie, Participantii sunt de acord sa acorde Organizatorului permisiunea de a mentiona numele participantului in legatura cu inscrierea lui in Campanie.

Validarea încrierilor in Campanie:

Pentru a putea fi declarate valide, înscrierile trebuie să îndeplinească, cumulativ, în mod obligatoriu şi fără echivoc următoarele condiții:

  • Inscrierile trebuie facute in perioada Campaniei 10.12.2014 (ora 00.00.00) – 08.01.2015 (ora 23.59.59)

  • Inscrierile trebuie sa se faca prin raspuns corect la intrebarea deschisa a concursului;

  • Participantii sa raspunda printr-un comentariu din contul creat pe siteul www.casa-gradina.ro

SECŢIUNEA 6. PREMIUL CAMPANIEI

Premiile sunt acordate prin tragere la sorţi, după încheierea Campaniei („Premiul”):

Premiile totale ale campaniei constau in 3 premii, acordate astfel:

premiul I = hota decorativa FDF 6357 XS ( 1361,7lei, tva inclus)

premiul II = chiuveta inox microdekor  GAT 611 (1103,6 lei, tva inclus)

premiu III = crema+pasta inox  (71,2 lei, tva inclus) + aparatul Ceresit Aero 360 (35 lei, tva inclus)

Valoarea totala bruta a premiilor este de 2571,5 lei, tva inclus.

Fiecare castigator va avea dreptul la 1 singur premiu.

Participanților la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfăşurare a Campaniei și a celor impuse de condițiile de asigurare.

Nu se poate schimba premiul oferit în cadrul prezentei Campanii si nu poate solicita contravaloarea cestuia.

SECŢIUNEA 7. TRAGEREA LA SORTI SI DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORULUI

Premiile se vor acorda prin tragere la sorti, printr-un sistem automat. Tragerea la sorți a câştigătorilor va avea loc in data de 09.01.2015 din toate înscrierile valide în campanie. Se vor extrage 3 castigatori si 10 rezerve.

SECŢIUNEA 8. ANUNTAREA CÂŞTIGĂTORULUI, VALIDAREA ŞI ACORDAREA PREMIULUI

Castigatorul trebuie sa raspunda in maxim 5 zile calendaristice de la data primirii e-mail-ului care contine instiintarea de castigare a premiului. Castigatorul va trimite un e-mail de raspuns la adresa [email protected] in care isi va mentiona numele, adresa, copie carte de identitate si un numar de telefon. In cazul in care castigatorul nu trimite toate datele de identificare mentionate mai sus in acest termen de 5 zile calendaristice prin trimiterea mailului de raspuns, pierde orice drept asupra premiului castigat si va fi desemnat drept castigator o rezerva, in ordinea tragerii la sorti. Castigatorul isi va primi premiul conform prezentului Regulament, imediat ce vor fi intocmite formalitatile necesare.

Pe parcursul celor 5 zile, reprezentanții Organizatorului sau ai agentiei Babel Communications S.R.L. vor încerca stabilirea contactului cu câştigătorul de maximum 3 ori, în intervale orare diferite (9.00 – 17.00). Dacă, din motive independente de voința Organizatorului/ agentiei Babel Communications S.R.L, câştigătorul nu poate fi contactat de către Organizator/ agentia Babel Communications S.R.L în condițiile stabilite (nu răspunde la nici unul dintre e-mailuri), se va apela la rezerve, în ordinea în care acestea au fost extrase. Procedura de validare a rezervelor este aceeaşi cu procedura de validare a câştigătorului. În cazul în care rezervele nu vor putea fi contactate şi validate, în termen de maxim 6 zile de la data extragerii, Premiul nu se mai acorda şi va rămâne în proprietatea Babel Communications S.R.L.. Castigatorul va primi premiu prin posta/curierat la adresa comunicata Organizatorului/agentiei Babel Communications S.R.L.

Organizatorul nu va acorda nici o despăgubire în bani sau alte beneficii potențialilor câştigători care nu respectă sau nu întrunesc întocmai cerințele Regulamentului.

Premiile vor fi transmise castigatorilor prin curier, expeditor fiind clientul Beneficiarului, respectiv Henkel Romania S.R.L. Premiile vor fi expediate in maxim 30 de zile lucratoare de la data transmiterii mailului de raspuns complet de catre castigator.

SECȚIUNEA 9. RESPONSABILITATE

Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea şi nu va fi numit parte în litigiile referitoare la dreptul de proprietate al câştigătorilor asupra Premiului. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra Premiului nu vor influența principiul conform căruia Organizatorul Campaniei va acorda Premiul persoanei care respectă prevederile acestui Regulament Oficial. Organizatorul Campaniei va acorda premiul Participantului care a luat parte la Campanie, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. În cazul în care Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condițiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câştigător. În cazul în care Organizatorul constată asemenea situații după ce Premiul a fost deja acordat, respectivul câştigător va restitui Organizatorului valoarea Premiului şi cheltuielile aferente suportate de Organizator sau partenerii sai contractuali în legătură cu aceasta. Organizatorul nu are nici o obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări necâştigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor oferite în cadrul acestei Campanii.

Organizatorul are dreptul de a invalida inscrierile in scopul participarii la Campanie care conțin informații false ori vădit eronate şi care nu îndeplinesc condițiile de validare menționate în prezentul Regulament.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a verifica şi monitoriza modul în care se desfăşoară înscrierile în Campanie. În cazul în care se observă anumite tentative de fraudă înscrierile respective vor fi anulate.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a exclude definitiv orice persoană participantă în Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al Campaniei.

Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Orice intenție de influențare a rezultatelor Campaniei va avea ca rezultat eliminarea din Campanie. Încercarea de fraudă, precum înscrierea aceleiaşi persoane folosind adrese de e-mail diferite va rezulta în descalificarea respectivului Participant şi implicit acesta nu va mai avea dreptul de a primi premiul. În cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câştigarea de Premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanță a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECȚIUNEA 10. MINORII ŞI PERSOANELE AFLATE ÎN IMPOSIBILITATEA FIZICĂ DE A SE DEPLASA

În cazul în care câstigătorul este minor (cu vârsta sub 18 ani), acesta nu are dreptul de a participa la Campanie.

In cazul în care câştigătorii premiilor acordate în aceasta Campanie se afla în imposibilitate fizica de a se deplasa, predarea acestora se poate face către o persoană împuternicită de către câştigător, numai în baza unei procuri autentificate de către un Notar Public. Această procură autentificată va împuternici reprezentantul câştigătorului sa semneze inclusiv declarația prin care Organizatorul este exonerat de orice răspundere care ar putea decurge din acordarea oficiala a Premiului către persoana împuternicita în acest sens, precum şi de plata oricăror despăgubiri sau soluționarea oricăror reclamații legate de acesta.

Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea oficială a Premiului reprezentanților persoanelor aici indicate, precum şi de plata oricăror despăgubiri sau soluționarea reclamațiilor de orice natură legate de aceasta.

SECȚIUNEA 11. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

Organizatorul, în vederea desfăşurării Campaniei, prelucrează datele personale ale Participanților la această Campanie în conformitate cu Legea 677/2001, în calitate de operator înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în baza notificării nr. 19673. Prin comunicarea datelor cu caracter personal în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, persoanele înscrise şi câştigătorii premiilor Campaniei îşi exprima acordul expres şi neechivoc, ca datele lor cu caracter personal să intre în baza de date a Organizatorului, a Babel Communications S.R.L.si Henkel Romania S.R.L. în vederea validării, atribuirii premiilor şi îndeplinirii obligațiilor fiscale ale organizatorilor de promoții.

Organizatorul, Agenția Babel Communications S.R.L. si Henkel Romania S.R.L. garantează confidențialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participanților. Participantul la Campanie, în calitate de persoana vizată, are, conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la intervenție asupra datelor (art. 14), dreptul la opoziție (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) şi dreptul de a se adresa justiției (art. 18).

Participantii au dreptul de a obține de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit confirmarea faptului ca datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta şi au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. Participanții au dreptul de a solicita Organizatorului, ştergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii 677/2001. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii vor trimite Organizatorului, pe adresa Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etaj 1, sector 2, Bucureşti, România, o cerere întocmită în forma scrisă, datată şi semnată. Catre Agentia Babel Communications S.R.L. , cererea întocmită în forma scrisă, datată şi semnată se va trimite pe adresa Str. Ermil Pangratti nr 2A, sector 1, Bucuresti ( penntru campania „Ceresit si Franke aduce schimbarea in bucataria ta pe casa-gradina.ro!”). Catre Henkel Romania S.R.L. , cererea întocmită în forma scrisă, datată şi semnată se va trimite pe adresa Str. Ionita Vornicul nr. 1-7, Sector 2,Bucuresti ( penntru campania „Ceresit si Franke aduce schimbarea in bucataria ta pe casa-gradina.ro!”).

Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvăluite către terți cu excepția cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare. Codul numeric personal, precum şi Seria BI/CI vor fi colectate doar în cazul câştigătorilor unor premii cu valoare care depăşeşte 600 RON, conform obligației impuse de Codul Fiscal de completare privind impozitul reținut pe veniturile cu regim de reținere la sursa, pe beneficiari de venit, Numele şi prenumele câştigătorilor şi premiile câştigate în cadrul Campaniei vor fi publicate pe siteul www.casa-gradina.ro.

Organizatorul le poate solicita Participanților acordul pentru a utiliza în mod gratuit, în diverse materiale tipărite, audio şi video, numele, prenumele lor, oraşul de reşedința, imaginea şi vocea. Participanții nu vor fi obligați să îşi exprime acest acord, acest lucru rămânând la libera lor alegere. In cazul în care Participanții vor dori să îşi exprime acordul în acest sens, acest lucru va fi consemnat printro declarație scrisă semnată de aceştia.

SECȚIUNEA 12. TAXE ŞI IMPOZITE

Agentia Babel Communications S.R.L. se obligă să calculeze şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câştigători prin primirea Premiilor Campaniei, în conformitate cu dispozițiile Codului Fiscal – Legea 571/2003 cu modificarile in vigoare.

Agentia Babel Communications S.R.L va depune declarații de venit la autoritatea fiscală competentă pentru veniturile din acest Regulament. Orice alte declarații de venit şi cheltuieli ce derivă din câştigarea Premiilor cad în sarcina exclusivă a câştigătorului. Agentia Babel Communications S.R.L si Organizatorul nu vor avea nici o răspundere față de eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către Participant în legătură cu această Campanie.

SECȚIUNEA 13. ÎNCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate înceta numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră*, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a o continua.

*Forță Majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil şi de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului Regulament Oficial şi care împiedică partea sau părțile săşi îndeplinească obligațiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o invocă, pe durata de existență a cazului de Forță Majoră, confirmat de Camera de Comerț şi Industrie a României.

Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului Oficial şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform Codului Civil Roman. În cazul în care invocă forţă majoră, Organizatorul este obligat să comunice existenţa acestuia Participanţilor la Campanie, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.

SECŢIUNEA 16. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente de pe raza teritoriala a Municipiului Bucuresti.

SECȚIUNEA 17. REGULAMENTUL OFICIAL

Prin participarea la această Campanie, Participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial. Prin inscrierea in campanie, Participantii sunt de acord sa exonereze de raspundere pe Organizator pentru orice actiuni judiciare sau extrajudiciare si sa acopere cheltuielile de judecata si orice alte cheltuieli care ar putea sa apara ca urmare a incalcarii de catre ei a clauzelor din prezentul Regulament.

Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe si/sau prelungi desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale ce vor fi comunicate catre public prin publicarea pe www.casa-gradina.ro cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile.

Regulamentul Campaniei este disponibil in mod gratuit in pagina concursului www.casa-gradina.ro . De asemenea, Regulamentul va fi disponibil in copie, in mod gratuit, oricarei persoane interesate, printr-o solicitare scrisa trimisa adresa BURDA MEDIA BUCURESTI, Bucuresti Str. Buzesti nr. 85, sector 1

Comentarii Facebook

comentarii

Leave A Reply