REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI „Câștigă un voucher de la Saradi în valoare de 360 lei”

0

Prezentul regulament (în continuare „Regulament oficial”) are scopul de a informa cu privire la desfăşurarea unei activităţi publicitare iniţiate de către organizator, se adresează potenţialilor participanţi şi, totodată, reprezintă o serie de reguli ce trebuie respectate în cadrul desfăşurării acestei activităţi.

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI.

Campania “Câștigă un voucher de la Saradi în valoare de 360 lei”, denumită în continuare “Campania” este organizată şi desfăşurată de către BURDA ROMÂNIA S.R.L. în scopul promovării produselor comercializate de SARADI CONCEPT.

1.2. Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial al Campaniei (denumit în continuare “Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”).

1.3. Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi adus la cunoştinţă publicului prin publicarea acestuia pe site-ul www.casa-gradina.ro,  începând cu data 20 septembrie 2016 şi până la sfârşitul campaniei 17 octombrie 2016 (inclusiv).  Regulamentul este disponibil gratuit oricărui solicitant si poate fi consultat pe site-ul www.casa-gradina.ro sau la sediul Organizatorului.

1.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări/ schimbări pe pagină.

SECŢIUNEA 2. ARIA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI.

2.1.Campania se va desfăşura pe site-ul www.casa-gradina.ro

SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI.

3.1. Campania va fi lansată la data de 20 septembrie 2016 şi va dura până la data de 17 octombrie 2016 (inclusiv). Această Campanie se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

3.2. Participanții se vor putea înscrie în campanie în perioada 20 septembrie – 16 octombrie 2016 (inclusiv).

3.3. Câştigătorul va fi anunţat pe 17 octombrie 2016.

SECŢIUNEA 4. PARTICIPANŢII. DREPTUL DE PARTICIPARE.

4.1. Participarea la această Campanie presupune cunoaşterea şi acceptarea prevederilor prezentului Regulament Oficial.

4.2. Campania se desfăşoară în cadrul locaţiilor precizate la Art. 2.1 de mai sus şi este deschisă participării tuturor persoanelor fizice cu domiciliul sau reşedinţa în România, care au împlinit vârsta de 18 ani la data începerii Campaniei.

4.3. Participanţii care folosesc un limbaj trivial sau fără legătură cu subiectul concursului, vor fi automat descalificaţi.

4.4. La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu domiciliul sau reşedinţa în România, mai puţin angajaţii BURDA Romania si  SARADI CONCEPT. şi ai companiilor implicate în desfăşurarea concursului (agenţii de publicitate, companii de distribuţie, furnizori de servicii necesare desfăşurării campaniei, parteneri media, parteneri strategici) precum şi rudele lor de gradul I.

SECŢIUNEA 5. PREMIUL OFERIT ÎN CADRUL CAMPANIEI.

5.1. SARADI CONCEPT va premia 1 participant care a îndeplinit pașii validatori. Câștigătorul va fi ales de redactia revistei Casa si Gradina. Cel mai frumos şi original comentariu va fi desemnat câştigător.

Premiul constă în 1 voucher în valoare de 360 lei (http://www.saradi.ro). Voucherul este nominal şi se poate folosi până pe 31 decembrie 2016, inclusiv, pentru cumpărături de minimum 450 lei (într-o singura achizitie), în limita stocului disponibil.

Câştigătorul va primi premiul prin livrare directă prin curierat.

Anunţarea câştigătorului se va face prin intermediul unui post pe pagina de Facebook Casa şi grădina si pe site-ul www.casa-gradina.ro. De asemenea, câştigătorul va fi înştiinţat telefonic sau printr-un e-mail.

5.2. Nu se acordă contravaloarea premiului în bani.

SECŢIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI. VALIDAREA CÂŞTIGĂTORILOR

6.1. Pentru a câştiga, participanţii trebuie  să adauge in formularul de concurs link-ul produsului preferat din site-ul saradi.ro, să descrie produsul favorit Saradi atat in formularul de concurs cat si pe pagina de facebook Casa si Gradina (printr-un comentariu la postarea concursului). Cel mai frumos şi original comentariu va fi desemnat câştigător, pe data de 17 octombrie, când se va încheia concursul. Postarile vor fi luate în considerare până la data de 16 octombrie, ora 23:59.

6.2. Vor intra în concurs participanţii care indeplinesc termenii de mai sus.

SECŢIUNEA 7. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTERPERSONAL.

7.1. Prin înscrierea la Campanie,participanţii declară că sunt de acord cu Regulamentul Oficial şi sunt de acord ca datele lor personale să intre în baza de date a Organizatorului. Organizatorul se obligă, de asemenea, să respecte prevederile Legii nr.677/2001, privind protecţia datelor personale stocate pe durata Campaniei. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor/câştigătorilor la prezenta Campanie şi să le utilizeze numai conform prezentului Regulament Oficial şi legislaţiei în vigoare.

7.2. Participanţilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi în special cele cu privire la:

-dreptul de acces la date potrivit căruia orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către Organizator.

-dreptul de opoziţie potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare.

-dreptul de intervenţie asupra datelor potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit: a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii; c) realizarea notificării către terţe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operaţiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă o asemenea notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.

7.3. Organizatorul se obligă de asemenea să respecte prevederile Legii nr.677/2001, privind protecţia datelor personale atât pe durata Campaniei, cât şi ulterior acesteia pe o durata nelimitată de timp.

SECŢIUNEA 8. ÎNCETAREA/ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI.

8.1. Campania poate înceta înainte de împlinirea perioadei precizate la Art. 3.1 de mai sus în cazul producerii unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezenta Campanie.

8.2. Campania mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei precizate la Art.3.1 ori poate fi suspendată în baza deciziei Organizatorului cu condiţia ca acesta să anunţe în prealabil o astfel de situaţie.

SECŢIUNEA 9. LITIGII.

9.1. Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

9.2. Legea aplicabilă oricărei activităţi întreprinse în legătură cu organizarea şi desfăşurarea Campaniei este legea română.

SECTIUNEA 10. REGULAMENTUL OFICIAL.

10.1. Regulamentul Oficial este disponibil în mod gratuit oricărui participant prin publicarea acestuia pe www.casa-gradina.ro toată perioada Campaniei.

10.2. Prin participarea la această Campanie, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial.

Organizatorul

BURDA ROMÂNIA S.R.L.

Comentarii Facebook

comentarii

Leave A Reply