Cum este reglementată de lege sacrificarea animalelor

0
Foto: arhiva Practic Idei
medic veterinar Mihai Dincă, București
Stimați cititori,
Felul în care sunt hrănite, adăpostite și ulterior sacrificate animalele pentru consumul de carne, ouă, lapte ori alte subproduse nu putea rămâne fără reglementări specifice.
Normele sanitar veterinare prevăd anumite standarde care să asigure bunăstarea animalelor de la condițiile de trai, hrană și până la modul cel mai puțin dureros de sacrificare. În rândurile următoare vă prezint câteva dintre aceste acte din domeniu.
ORDINUL nr. 30 din 30 martie 2010, pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea normelor minime de protecție a puilor destinați producției de carne, ANEXA 1 la norma sanitară veterinară.
CERINȚE REFERITOARE LA EXPLOATAȚII
Pe lângă prevederile legislației comunitare relevante, se respectă următoarele cerințe:
1. Adăpătorile trebuie poziționate şi întreținute astfel încât să se reducă la minimum vărsarea accidentală.
2. Hrana trebuie să fie disponibilă fie în permanență, fie sub formă de tain, puii neputând sta nehrăniți mai mult de 12 ore înainte de ora de sacrificare prevăzută.
3. Puii trebuie să aibă acces permanent la aşternut, uscat şi friabil la suprafață. Ventilația trebuie să fie suficientă pentru a se evita supraîncălzirea şi, după caz, combinată cu sisteme de încălzire pentru a se elimina umezeala excesivă. Nivelul zgomotelor trebuie redus la minim.
Ventilatoarele, dispozitivele de distribuire a hranei sau orice alte echipamente trebuie construite, amplasate, manipulate şi întreținute astfel încât să genereze cât mai puțin zgomot posibil. Clădirile trebuie dotate cu sisteme de iluminat la o intensitate de cel puțin 20 lucşi în timpul perioadelor de iluminare, măsurată la nivelul ochiului păsării, iar suprafața utilizabilă a acestora trebuie iluminată în proporție de cel puțin 80%. La recomandarea medicului veterinar poate fi permisă reducerea temporară a nivelului luminii.
În termen de 7 zile de la data la care puii sunt instalați în clădire şi până la 3 zile înainte de data prevăzută pentru sacrificare, iluminatul trebuie să respecte un ritm de 24 de ore şi să includă perioade de întuneric care să dureze minimum 6 ore în total, cu cel puțin o perioadă neîntreruptă de minimum 4 ore, excluzând perioadele de semiîntuneric. Puii crescuți în exploatație trebuie să fie inspectați de cel puțin două ori pe zi. Trebuie să se acorde o atenție deosebită semnelor care indică un nivel scăzut al bunăstării şi/sau sănătății animalelor.
Puii care sunt grav răniți sau care prezintă semne evidente de tulburări de sănătate, cum sunt cei care prezintă dificultăți la mers, ascită sau malformații severe şi care par să sufere, primesc tratament corespunzător sau sunt sacrificați de îndată. Trebuie consultat un medic veterinar ori de câte ori este nevoie.
Părțile clădirii, echipamentele sau ustensilele care sunt în contact cu puii se curăță şi se dezinfectează în întregime după depopularea finală, înainte de introducerea în adăpost a unor loturi noi. După depopularea finală a unui adăpost, se îndepărtează întregul aşternut şi se asigură alt aşternut curat.
Ținerea evidențelor:
11.1. Proprietarul sau deținătorul ține, pentru fiecare adăpost al unei exploatații, un registru în care figurează:
a) numărul de pui introduşi;
b) suprafața utilizabilă;
c) hibridul sau rasa din care fac parte puii, în cazul în care acestea sunt cunoscute;
d) la fiecare control, numărul păsărilor găsite moarte, indicarea cauzelor, în cazul în care acestea sunt cunoscute, precum şi numărul păsărilor ucise sau sacrificate motivat;
e) numărul puilor care rămân în lot în urma înlăturării puilor în vederea vânzării sau sacrificării.
11.2. Registrele sunt păstrate pentru o perioadă de cel puțin 3 ani şi sunt puse la dispoziția autorității competente atunci când se efectuează o inspecție sau atunci când este necesar în alte scopuri.
Intervențiile chirurgicale:
a) sunt interzise toate intervențiile chirurgicale efectuate în alte scopuri decât cele terapeutice sau de diagnostic, care provoacă vătămarea ori pierderea unei părți sensibile a corpului sau alterarea structurii osoase;
b) este permisă debecarea, atunci când sunt epuizate toate măsurile pentru prevenirea picajului şi canibalismului. Debecarea se efectuează asupra puilor care au mai puțin de 10 zile, la recomandarea şi sub supravegherea medicului veterinar şi numai de către persoane instruite;
c) autoritatea competentă poate autoriza castrarea puilor, care se realizează sub supravegherea medicului veterinar de persoane instruite.
ORDINUL nr. 180 din 11 august 2006, pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind protecția animalelor în timpul sacrificării şi uciderii
ART. 1
(1) Prezenta normă sanitară veterinară se aplică la mișcarea, cazarea, contenționarea, asomarea, sacrificarea şi uciderea animalelor crescute pentru producția de carne, piele, blană sau pentru alte produse şi la metodele de ucidere a animalelor în scopul combaterii unor boli.
(2) Prevederile prezentei norme sanitare veterinare nu se aplică: experimentelor tehnice sau ştiințifice legate de procedurile menționate la alin. (1), efectuate sub supravegherea Autorității Naționale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranța Alimentelor;
b) animalelor care sunt ucise în timpul unor evenimente sportive sau culturale;
c) animalelor sălbatice ucise în conformitate cu prevederile art. 3 din Norma sanitară veterinară privind problemele de sănătate animală şi de sănătate publică referitoare la uciderea vânatului salbatic şi la comercializarea cărnii de vânat sălbatic.
CONTENȚIONAREA animalelor înainte de asomare, sacrificare sau ucidere:
2. Picioarele animalelor nu trebuie legate, iar animalele nu trebuie suspendate înainte de asomare sau de ucidere. Păsările şi iepurii pot fi suspendați în vederea sacrificării, cu condiția ca asomarea să se realizeze fără întârziere şi să se ia măsuri adecvate pentru a se asigura ca la punctul de asomare acestea se află într-o stare de relaxare suficientă pentru o asomare eficientă. Mai mult decât atât, prinderea unui animal într-un sistem de contenție nu trebuie asociată sub nicio formă cu suspendarea animalului.
3. Animalele care sunt asomate sau ucise prin mijloace mecanice ori electrice aplicate pe cap, trebuie prezentate într-o astfel de poziție încât echipamentul să poată fi folosit adecvat, cu uşurință şi pe o perioadă determinată. În cazul solipedelor sau bovinelor autoritatea competentă poate autoriza utilizarea unor mijloace adecvate care să limiteze mişcările capului.
4. Echipamentul de asomare electrică nu va fi folosit ca un mijloc de limitare a mişcărilor sau de imobilizare a animalelor şi nici ca mijloc de a face animalele să se deplaseze.
ASOMAREA SAU UCIDEREA animalelor, altele decât cele crescute pentru blană
Metode permise sunt: asomarea, pistolul cu glonte captiv, lovirea urmată de pierderea cunoştinței, electronarcoza, expunerea la dioxid de carbon, uciderea, pistol cu glonte liber sau puşcă, electrocutarea, expunerea la dioxid de carbon. Cu toate acestea, autoritatea competentă poate autoriza decapitarea, dislocarea gâtului sau folosirea unei camere vidate ca metodă de ucidere pentru anumite specii.
CERINȚE SPECIFICE PENTRU ASOMARE
Asomarea nu trebuie să fie efectuată decât atunci când este urmată imediat de sângerarea animalului.
1. Pistolul cu glonte captiv
Pistolul cu glonte captiv trebuie poziționat astfel încât să se asigure că proiectilul pătrunde în cortexul cerebral. Se interzice în special împuşcarea vitelor în zona occipitală. Oile şi caprele pot fi împuşcate în zona occipitală dacă prezența coarnelor nu permite folosirea zonei frontale. În astfel de situații împuşcarea se face imediat înapoia bazei coarnelor şi țintindu-se către gură, iar sângerarea trebuie efectuată în timp de 15 secunde de la împuşcare.
2. Lovirea urmată de pierderea cunoștinței
Această metodă permite numai folosirea unui instrument mecanic care administrează o presiune pe craniul animalului în urma percuției, fără penetrarea craniului. Operatorul trebuie să se asigure că instrumentul se aplică în poziția corespunzătoare, conform instrucțiunilor de utilizare, pentru a produce o asomare eficientă, fără fracturarea craniului.
3. Electronarcoza
Electrozii trebuie plasați astfel încât să cuprindă creierul, permițând curentului să treacă prin acesta. Se vor lua măsuri corespunzătoare care să asigure un contact electric bun, prin îndepărtarea lânii în exces sau prin udarea pielii. Atunci când animalele sunt asomate individual, aparatul trebuie:
(i) să aibă un dispozitiv care să măsoare impedanța curentului şi să nu permită funcționarea aparatului dacă nu trece curentul minim necesar;
(ii) să încorporeze un dispozitiv sonor sau vizual care să indice durata de aplicare pentru fiecare animal;
(iii) să fie conectat la un dispozitiv care să indice voltajul şi intensitatea curentului, poziționat astfel încât să fie uşor de vizualizat de către operator.
Asomarea cu baie de apă
Atunci când se folosesc asomatoare cu baie de apă pentru asomarea păsărilor, nivelul de apă trebuie să poată fi reglat astfel încât să se asigure realizarea unui contact bun cu capul păsărilor. Puterea şi durata curentului folosit în acest caz vor fi determinate de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranța Alimentelor astfel încât să se asigure că păsările îşi pierd cunoştința imediat şi rămân astfel până când mor. Dacă se asomează mai multe păsări în aceeaşi baie de apă, voltajul trebuie să fie satisfăcător astfel încât fiecare pasăre să fie asomată corespunzător.
4. Expunerea la dioxid de carbon
a) Concentrația de dioxid de carbon pentru asomarea porcilor trebuie să fie de minimum 70% din volum.
b) Camera în care porcii sunt expuşi la gaz şi echipamentul folosit pentru mânarea porcilor prin cameră trebuie proiectate, construite şi întreținute astfel încât să se evite rănirea porcilor sau compresia pieptului şi să le permită acestora să rămână în poziție patrupedă până când îşi pierd cunoştința. Se va asigura o iluminare adecvată în camera de asomare şi în dispozitivul pentru mânarea porcilor încât să permită acestora să se vadă unii pe alții şi împrejurimile.
CERINȚE SPECIFICE PENTRU UCIDERE
Pistolul cu glonte liber sau puşca. Aceste metode, care pot fi folosite pentru a ucide specii diferite, în special vânat mare de fermă şi căprioare, trebuie autorizate de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranța Alimentelor, care trebuie să dispună ca aceste arme să fie folosite corect numai de personal calificat, în conformitate cu prevederile art. 3 din norma sanitară veterinară.
Decapitarea şi dislocarea gâtului. Aceste metode folosite numai pentru uciderea păsărilor trebuie autorizate de autoritatea competentă, care trebuie să se asigure că aceste metode sunt aplicate corect numai de către personal calificat, în conformitate cu prevederile art. 3 din norma sanitară veterinară.
Electrocutarea şi dioxidul de carbon. Autoritatea competentă poate autoriza uciderea unor specii diferite prin aceste metode.
Camera de vid. Aceasta metodă, care se foloseşte numai pentru uciderea fără sângerare a anumitor animale din speciile de vânat de crescătorie (fazani, prepelițe şi potârnichi) trebuie autorizată de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranța Alimentelor, care va dispune ca, suplimentar, să fie îndeplinite următoarele condiții:
a) animalele sunt plasate într-o cameră etanșă care se videază cu ajutorul unei pompe electrice puternice;
b) vidul se menține până când animalele mor;
c) animalele sunt introduse în grup în containere de transport proiectate în acest scop, ce pot fi plasate în camera de vid.
Anexa 4, SÂNGERAREA ANIMALELOR
Pentru animalele care au fost asomate, sângerarea trebuie făcută imediat după asomare, astfel încât să se asigure o sângerare rapidă, profundă şi completă. În orice caz, sângerarea trebuie făcută înainte ca animalele să îşi recapete cunoştința.
2. a) Toate animalele care au fost asomate trebuie sângerate prin incizarea a cel puțin unei artere carotide sau a vaselor din care aceasta porneşte.
b) După incizia vaselor sanguine nu se va aplica nici o procedură de fasonare şi nicio stimulare electrică înainte ca sângerarea să fie completă.
METODE de ucidere pentru animalele de blană
Metode permise: instrumente acționate mecanic care penetrează creierul; injectarea unei supradoze de medicament cu proprietăți anestezice; electrocutarea pentru a provoca stop cardiac; expunerea la monoxid de carbon; expunerea la cloroform; expunerea la dioxid de carbon.
Cel mai adesea, animalele de blană sunt sacrificate prin electrocutare, ca fiind o metodă mai ieftină.Aceste reglementări din legislația Romaniei fac parte din programul de armonizare cu reglementările Uniunii Europene şi sunt obligatorii, indiferent că este vorba despre exploatații industriale sau despre gospodării.

Comentarii Facebook

comentarii

Leave A Reply